Переговори у Польщі: перспективи співробітництва є!

11-14 серпня де­ле­га­ція ГК «Фак­тор» в особі ди­рек­то­ра видавництва «Ві­ват» Юлії Бо­ри­сів­ни Ор­ло­вої, ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ти­по­гра­фії «Фак­тор-Друк» Оль­ги Сер­гіїв­ни Ша­по­вал, на­чаль­ни­ка відділу між­на­род­них відносин ти­по­гра­фії «Фак­тор-Друк» Олек­сія Ро­щен­ко та ве­ду­чого спе­ціа­ліста по ра­бо­ті з видавництвами видавництва «Віват» Еве­ліни Ша­тіло­вої, про­ве­ла ряд зустрічей у Поль­щі з ведучими польськими видавництвами.

Для ГК «Фак­тор» та­кий вид міжнародних комунікацій з відвідуванням офісів видавництв став пер­шим досвідом. Гра­фік пе­ре­го­во­рів був достатньо щільним. Напередодні по­їзд­ки було ви­бра­но 10 найкруп­ніших ком­па­ний. Голов­ною за­да­чею бу­ло ознайомити поль­ских видавців з па­ке­том пропозицій по друкуванню книжок та купівлі-продажу ма­ке­тів.

Деякі видавництва про­яви­ли ін­те­рес до ма­ке­тів книг, запропонованих «Віва­том», осо­бливо по­пуляр­ними виявилися казки, ку­ли­нар­ні кни­ги, кни­ги про Укра­їну та роз­ви­ва­ю­ча дитяча, просвітня до­шкіль­на лі­те­ра­ту­ра. По­ля­ки приділяють велику увагу вихованню під­рос­та­ю­чого по­ко­ління. Як виявилося, ди­на­міка видавничої справи у Поль­щі та­ка, що видавці, щоб задовольнити читацький попит, не витрачають часу на створення власних книжок, а віддають перевагу купівлі готових макетів. Та­ким чином, поль­ський видавничий біз­нес біль­ше ніж на­по­ло­ви­ну жи­ве за рахунок купівлі ма­ке­тів.

За сло­вами Олек­сія Ро­щен­ко, для ти­по­гра­фії «Фак­тор-Друк» під час поїздки так­ож на­мі­ти­лись пред­умови для вихо­ду на поль­ський ринок. «Як нам ска­зав один із на­ших по­тен­ційних парт­не­рів, «коли ринок живе, роз­ви­ва­єт­ся, то ніяка послу­га не бу­ва­є непотрібною, все визначається її якістю та вартістю». Якість на­ша од­но­знач­но визна­но, те­пер залишається оп­ти­мі­зу­вати ціни, над цим ми на данний час працюємо».

«Спроби вий­ти на поль­ський ринок здійснювалися і раніше, але до сих пір не за­вер­шувались успі­хом. Із-за цього по­ля­ки здава­лися мені до­сить за­крити­ми. В хо­ді пе­ре­го­во­рів виявилось, до співробітництва поль­ські видавництва го­то­ві та відкриті, про­сто мен­та­лі­тет, можливо, та­кий, що скоріше підуть на контакт, якщо за те­бе, при всіх тво­їх гідностях та під­твер­жде­ннях тво­єї на­дій­но­сті, по­ру­чит­ься хтось, ко­го вони вже зна­ють і ко­му до­віря­ють» - по­діли­лася сво­їми враженнями від пе­ре­го­во­рів Еве­ліна Ша­ти­ло­ва.

Од­ним із досягнень по­їзд­ки ста­ло за­ключення парт­нер­ських взаємовідносин із кни­го­тор­гуючою ком­па­ни­єю, ко­тра го­то­ва висту­пити аген­том, своєрідним по­ру­чи­те­лем «Фак­то­ра» на поль­скому, єв­ро­пей­ському рин­ку, бу­де забезпечувати ло­гісти­ку у стра­нах ЄС.

Наступна зустріч із поль­ски­ми видавцями відбудеться вже на Франк­фурт­ській ви­став­ці, де пла­нується про­ве­сти ряд зустрічей с ти­ми, з ким за різними обставинами не відбулись пе­ре­го­во­ри за цієї поїздки, а так­ож з ря­дом інших видавництв.